İş Güvenliği ve Eğitim Programları

IRATA – SPRAT – İŞ GÜVENLİĞİ
M.E.B. Onaylı Yüksekte Çalışma Eğitimleri

İş Güvenliği ve Yüksekte Çalışma

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
Eğitimin Konusu
Süre
Kişi sayısı
MEB ONAYLI - Yüksekte Çalışma Eğitimi
5 gün(3 Gün Teorik2 Gün Uygulama)
12 kişi

M.E.B. onaylı yüksekte Çalışma eğitimlerimiz

Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.Yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyere “MEB ONAYLI YÜKSEKTE ÇALIŞMA SERTİFİKASI” verilir.

Eğitim programımız MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün; TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI Konularına göre yeniden
düzenlenmiştir.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

MODÜLER PROGRAMI

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI

Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere ip
olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;

1. Petrol Rafinerileri,
2. Doğalgaz Tesisleri,
3. Petrokimya Endüstrisi,
4. İnşaat Sektörü,
5. Enerji Nakil Hatları
6. Yüksek Binalar,
7. Rüzgâr Türbinleri,
8. Silolar
9. Hidro-elektrik santralleri,
10.Macera ve Eğlence Parkları , vb. işyerlerinde çalışabilirler

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında, yüksekte çalışma modülü için; IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi ile eğitici belgesi olan kişiler görev almalıdır.

Ayrıca bu kişilerin yanı sıra uygulama bölümünde yardımcı eğitici olarak IRATA ya da SPRAT  seviye 2 belge sahibi eğiticiler görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri
değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Bu programlarda mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. 

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Yüksekte çalışma ve tehlikeler
2. Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
3. Düşüş durdurucu sistemler
4. Düşme faktörü ve şok emici bağlar
5. Düğümler
6. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
7. Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma

8. Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
9. Yükselticiler
10.Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
11.Yasal iş güvenliği kural ve standartları
12.Risk değerlendirmesi
13.Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
14.Kişisel koruyucu donanım kullanımı
15.Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
16.Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
17.Genel uygulamalar
18.İstasyon kurulumu ve basit istasyonlar
19.İple iniş uygulamaları
20.Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
21.Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
22.Geçici sabit hat kurulması
23.Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi

Konularında bilgi ve beceri sahibi olur.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

1.Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek – İletişim – 40/8

2.Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak – Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama – 40/8

3.Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek – Girişimci Fikirler Üretme – 40/8

4.Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak – Girişimci Fikri Geliştirme – 40/8

5.İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek – İş Kurma ve Geliştirme – 40/16

6.İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak – İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı – 40/24

7.Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak – Çevre Koruma – 40/8

8.Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek – Problem Çözme – 40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40
olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm
içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

1.İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak – İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı – 40/24
2.Yüksekte çalışma ve kurtarma işlerini yapmak – Yüksekte Çalışma ve Kurtarma – 40/16

TOPLAM – 80/40

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜL BİLGİ SAYFASI KODU :

ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA :

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları uygulayabilecektir.

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer
1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi
yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.

İÇERİK :

A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR

1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları

B. MESLEK HASTALIKLARI

1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması

C. KAZA VE YARALANMA

1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları

D. YANGIN

1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

1. Kanunlar
2. Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak hazır bulunuşluğuölçülecektir.

2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır. 

3. Öğrenci/Kursiyer’in, modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme, gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MODÜL : YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA
KODU :
SÜRE : 40/16
ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.
AÇIKLAMA : Yüksekte çalışan teknisyenlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bilgi ve becerileri edinmesi ile acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilmesini sağlamak.

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer’in, gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik

şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak yüksekte çalışma yapabilmesini sağlamak.

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yüksekte çalışma ve kurtarma eğitimini uygulayabilmek.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli
güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK :

YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA

1. Yüksekte çalışma

a. Yüksekte çalışma ve tehlikeler
b. Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
c. Düşüş durdurucu sistemler
d. Düşme faktörü ve şok emici bağlar
e. Düğümler
f. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
g. Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
h. Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
i. Yükselticiler
j. Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
k. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
l. Risk değerlendirmesi
m. Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
n. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
o. Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
p. Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
q. Genel uygulamalar

2. Kurtarma

a. İstasyon kurulumu ve basit istasyonlar

lumu ve basit istasyonlar

b. İple iniş uygulamaları
c. Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
d. Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
e. Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi

A. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan teknik donanım ve ekipmanların çok ve çeşitliliği nedeniyle teknisyenlerin özenli ve dikkatli çalışma yapmalarının zorunlu olması 

3. Yüksekte yapılan çalışma ve kurtarmaların, belli bir fiziksel performans istemesi nedeniyle, teknisyenlerin bu özelliklerinin olması.

B. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ

1. Eğitim tesisinin donanım ve ekipmanlarının, yüksekte çalışma ve kurtarma modüllerine ve uluslararası standartlara uygun nitelikte olması
2. Eğitim tesisinin yüksekliğinin uluslararası standartlara uygunluğu ve bu kurumlar tarafından eğitim merkezinin onayı/üyeliği.
3. Çalışma ortamının düzenli ve temiz olması
4. Sağlıklı ve güvenlikli ortam
5. Yüksekte çalışma donanım ve ekipmanlarının, uluslararası standartlara göre düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması
6. Mutfak, duş ve tuvaletlerin temiz ve hijyen kurallarına uygunluğu

C. İŞİN GEREKLERİ

1. Uzun süreli, yüksekte çalışma gereksinimi
2. Uzun süreli eğitimlerde yeterli dinlenme süresi
3. Dikkatli ve güvenli çalışma gereksinimi
4. Uygun, güvenli donanım ve ekipman taşıma gereksinimi